POLICY

Algemene voorwaarden

 

Art. 1 Algemene voorwaarden

1.1. Onderhavige voorwaarden zijn toepasselijk op alle verbintenissen met Het Peloton, met uitsluiting van andere voorwaarden. 1.2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden. 1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Het Peloton en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij mits schriftelijke toestemming.

 

Art. 2 Verplichtingen Het Peloton bvba

2.1. Het Peloton zal er zich voor inspannen de aan hem toevertrouwde opdrachten naar best vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Alle toevertrouwde opdrachten dienen evenwel opgevat te worden als middelenverbintenissen en niet als resultaatsverbintenissen. 2.2. Het Peloton is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan derden.

 

Art. 3 Verplichtingen opdrachtgever

3.1. De opdrachtgever zal Het Peloton steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. 3.2. De opdrachtgever zal de door Het Peloton ter beschikking gestelde diensten en/of producten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Art. 4 Offertes

4.1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij anders vermeld. 4.2. De prijzen en tarieven in een offerte of prijsopgave hebben het karakter van een benaderende raming. Ze zijn een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, afwerking, … 4.3. De in offertes vermelde tarieven zijn steeds exclusief BTW, vervoers-, reis-, en verblijfskosten, tenzij anders vermeld. 4.4. De inhoud van offertes, ontwerpen, concepten en/of andere documenten uitgaand van Het Peloton zijn steeds strikt vertrouwelijk en mogen door de opdrachtgever niet aan derden worden vrijgegeven. 4.5. Eénzijdige prijsstijgingen na aanvaarding van een offerte zijn steeds mogelijk indien bepaalde onderdelen een effectieve hogere kost voor Het Peloton met zich meebrengen (bijv. kosten voor opslag van data). Indien deze stijging niet meer dan 10 % bedraagt, kan de opdrachtgever de overeenkomst niet om die reden beëindigen zonder schadevergoeding. Bij prijsstijgingen van meer dan 10 % kan de opdrachtgever de bestelling kosteloos annuleren.

 

Art. 5 Overeenkomsten

5.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Het Peloton de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel de offerte door de opdrachtgever werd ondertekend, of wanneer met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden. 5.2. De productie wordt gerealiseerd zoals overeengekomen. De inhoud ervan is bij benadering tijdens de acceptatie meegedeeld, maar blijft afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het Peloton bepaalt de wijze waarop een productie wordt vormgegeven en uitgevoerd, in overleg met de wederpartij.

 

Art. 6 Gebruik van producties

6.1. Producties van Het Peloton mogen enkel gebruikt worden voor hetgeen is overeengekomen, dit overeenkomstig de vermeldingen op de offerte, factuur en/of andere documenten. Het Peloton is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van de producties anders dan overeengekomen en/of besteld, en voor auteursrechten die moeten worden betaald voor dergelijk gebruik. 6.2. Elke productie van Het Peloton bevat de vermelding en/of verwijzing naar Het Peloton. Deze vermelding kan weggelaten worden op verzoek van de opdrachtgever. In dat geval heeft Het Peloton het recht om een meerkost van maximum 10 % van de prijs aan te rekenen. 6.3. Het Peloton kan zijn producties steeds gebruiken als promotiemateriaal en/of reclame (om het even op welke wijze, website, sociale media, enz.), of gebruiken in compilaties met andere producties. Het staat Het Peloton vrij zijn producties te manipuleren (inkorten, aanpassen, enz.) voor eigen gebruik en promotie. 6.4. Slogans of baselines die door Het Peloton werden bedacht, mogen ook enkel gebruikt worden voor het doel van het werk zoals bepaald in de overeenkomst.

 

Art. 7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van de door Het Peloton bedachte of uitgevoerde productie blijven eigendom van Het Peloton, tenzij anders vermeld. Het Peloton kan aan de opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht geven op het opgeleverde werk of hij kan de intellectuele eigendomsrechten overdragen. 7.2. Indien de wederpartij een productie door Het Peloton laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen opdracht geeft aan Het Peloton om de productie uit te voeren, zullen de hieraan verbonden kosten en/of prestaties in rekening gebracht worden lastens de opdrachtgever, zonder dat daardoor de intellectuele eigendomsrechten zullen overgaan, tenzij anders overeengekomen.

 

7.3. Behoudens in geval van overdracht van de intellectuele rechten, zal elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk zijn met de voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van de naam van Het Peloton. Het gebruik van de documenten van het productiehuis gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze documenten afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan. Ongemonteerd beeldmateriaal blijft immers eigendom van Het Peloton. 7.4. Indien de intellectuele rechten en/of reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs volledig betaald is. 7.5. Enig document uitgaande van Het Peloton kan in geen geval en op geen enkele wijze zonder schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De opdrachtgever zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod. 7.6. De opdrachtgever kan geen enkele wijziging aanbrengen aan het opgeleverde werk zonder de toestemming van Het Peloton, tenzij de rechten aan de opdrachtgever zijn overgedragen. 7.8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle andere rechten dan diegene die werden overgedragen (kabel, audiovisuele exploitatie, uitgave, enz.) voorbehouden. 7.9. De opdrachtgever draagt de kosten van de auteursrechten op de muziek die in de filmproductie wordt gebruikt. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden opgenomen, tenzij anders vermeld. De kosten van de rechten worden bepaald door de auteursrechtenorganisatie en door Het Peloton aan de opdrachtgever doorgerekend.

 

Art. 8 Betaling

8.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij andersluidend beding. 8.2. Bij elke opdracht heeft Het Peloton steeds de mogelijkheid de reeds geleverde prestaties tussentijds te factureren of voorschotten te vragen. 8.3. Bij niet-betaling op de vervaldag begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest te lopen van 8%, te berekenen vanaf de vervaldag tot de dag waarop integrale betaling is ontvangen. 8.4. In voorkomend geval is de opdrachtgever tevens van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de hoofdsom van de factuur, met een minimum van 125 euro. 8.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, intresten inbegrepen (art. 1254 B.W.). 8.6. Het Peloton is gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten in geval facturen niet tijdig betaald worden. In dat geval kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op schadevergoeding wegens niet-naleving van de overeenkomst door Het Peloton.

 

Art. 9 Annulatie, levertijd, keuring

9.1. In geval van annulatie door de opdrachtgever voor de aanvang van of gedurende de productie, of een deelopdracht, zijn alle door Het Peloton terzake van de opdracht gemaakte kosten en geleverde prestaties, alsmede de gederfde winst, onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 30% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Het Peloton ten gevolge van de annulatie geleden schade, indien bewezen. 9.2. De in offertes en andere documenten vermelde termijnen zijn uitsluitend informatief en indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering is Het Peloton dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling en een regularisatietermijn in verzuim. 9.3. Vertragingen ingevolge van overmacht of onvoorziene omstandigheden worden door Het Peloton onmiddellijk aan de opdrachtgever gemeld, doch Het Peloton kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, noch kan dit aanleiding geven tot schadevergoeding in het voordeel van de opdrachtgever. 9.4. De opdrachtgever heeft bij de productie steeds de mogelijkheid opmerkingen en voorstellen tot aanpassingen te formuleren. Voor substantiële aanpassingen, buiten het specifiek overeengekomen concept, na verregaande vordering of zelfs na oplevering van de productie, heeft Het Peloton het recht om meerkosten en bijkomende prestaties aan te rekenen, of wordt een nieuwe offerte opgemaakt.

 

Art. 10 Bewaring ongemonteerd beeldmateriaal

10.1. Ongemonteerd beeldmateriaal wordt na oplevering van het project niet bijgehouden. Het Peloton kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verwijderen van het ongemonteerd beeldmateriaal. 10.2. Na oplevering van het project kan het beeldmateriaal op verzoek van de opdrachtgever verder bewaard blijven tegen betaling of aan de opdrachtgever worden overgemaakt tegen een éénmalige vergoeding.

 

Art. 11 Slotbepalingen

11.1. Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert. 11.2. De vestigingsplaats van Het Peloton bvba is de plaats waar haar maatschappelijke zetel is gevestigd. 11.3. Op alle offertes en overeenkomsten van Het Peloton bvba is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 11.4. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. Deze bepaling geldt in elk geval, ongeacht de hoedanigheid van partijen, ongeacht de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst dient uitgevoerd.