POLICY

Privacyverklaring

 

Art. 1 Algemeen

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in Het Peloton bv (hierna genoemd “Het Peloton”, “wij” of “ons”) ons belangrijkste kapitaal is. Uw privacy is voor ons dan ook van essentieel belang. Deze verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (1) onze website https://hetpeloton.be (hierna genoemd de “Website”), (2) het bezoeken van onze kantoren en (3) alle (commerciële) relaties tussen Het Peloton en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Het Peloton verzamelt, alsook over de wijze waarop we deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

Het Peloton wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (1) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (i.e. zolang niet opgeheven), (2) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (3) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het invoeren van gegevens om contact te nemen via het invulformulier op de contact-pagina van de Website, het contacteren van Het Peloton en zijn medewerkers, het inschrijven op de nieuwsbrief en/of voor een seminarie, workshop of evenement, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

 

Art. 2 Soorten persoonsgegevens

Het Peloton kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: Naam, Voornaam, Functie, Woonadres, Bedrijfsnaam, BTW-nummer, Bedrijfsadres, Facturatieadres, E-mailadres, Fax- of telefoonnummer (vast/gsm), Website, Rekeningnummer, Geslacht, Geboortedatum.

Het Peloton verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Het Peloton, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt en welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Het Peloton toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van onze Website. Zie artikel 9: Cookies.

 

Art. 3 Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld in het kader van: Het opvragen van een offerte / Een samenwerking met Het Peloton / Het bezoeken van de Website of de kantoren van Het Peloton / Het downloaden van een e-book / Het gebruik dat u maakt van onze diensten / Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website), seminarie, workshop en/of evenement / De correspondentie met Het Peloton / Het uitwisselen van business cards / …

De door Het Peloton verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 

Art. 4 Gebruik persoonsgegevens

Het Peloton kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: De opmaak van een offerte / De uitvoering van een overeenkomst met Het Peloton (incl. de opvolging daarvan) / Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen / Het verzenden van gerichte marketing en reclame, nieuws en commerciële informatie op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring / De terbeschikkingstelling van een e-book of verzenden van nieuwsbrief en/of blog / Statistische doeleinden / Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken en andere marktonderzoeken / …

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval: U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden / De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Het Peloton / De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Het Peloton rust of om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen / De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Het Peloton of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen.

 

Art. 5 Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Het Peloton zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verwerken van betalingen. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers. Indien het noodzakelijk is dat Het Peloton in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

In het kader van het naar behoren uitoefenen van een opdracht of overeenkomst, kunnen persoonsgegevens overgemaakt worden aan onderaannemers en/of interne werknemers, enkel wanneer dit essentieel is om een opdracht tot een goed einde te brengen. Het Peloton garandeert dat zijn onderaannemers, werknemers en externe medewerkers de bepalingen van deze Privacy Verklaring op een gelijke wijze zullen toepassen.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Het Peloton uw persoonsgegevens openbaar maakt: Aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer Het Peloton hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten. Ook wanneer Het Peloton of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke Het Peloton heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Het Peloton uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (1) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (2) met de betreffende derde partij een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke ook garanties bevat rond confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

 

Art. 6 Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (1) door de wet of (2) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Het Peloton uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in artikel 4 van deze Privacy Verklaring.

 

Art. 7 Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten: Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Het Peloton mogelijks over u beschikt / Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens / Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) / Recht op een beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen via de gegevens vermeld in Artikel 11.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, of uw e-mailvoorkeuren in deze wil aanpassen, kunt u zich op elk moment uitschrijven via de knoppen “uitschrijven” of “voorkeuren aanpassen”, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief van Het Peloton.

 

Art. 8 Beveiliging persoonsgegevens

Het Peloton verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (1) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (2) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Het Peloton zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud via het platform van Teamleader NV of op eigen interne en van de buitenwereld afgesloten opslagservers.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Het Peloton én Teamleader, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Het Peloton in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

 

Art. 9. Cookies en trackers

Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en bevatten geen persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert.

Wij maken tevens gebruik van de leadgeneratieservice die wordt geleverd door Leadinfo bv. Deze service herkent bedrijfsbezoeken aan onze website op basis van IP-adressen en toont ons gerelateerde publiekelijk beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om transparantie te bieden over hoe onze bezoekers onze website gebruiken, en verwerkt de tool domeinen uit verstrekte formulierinvoer om IP-adressen te correleren met bedrijven en haar diensten te verbeteren. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.leadinfo.com.

Op de pagina www.leadinfo.com/en/opt-out vindt u een opt-out optie. In geval van een opt-out zal uw data niet langer door Leadinfo worden gebruikt.

Bovendien zijn er anti-spam maatregelen. We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP-adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mailadres en deze reactie zelf) bij.

 

Art. 10 Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Het Peloton draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 

Art. 11 Contacteer Het Peloton

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Het Peloton uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren: Via e-mail: info@hetpeloton.be / Via de post: Het Peloton bv, Muizendries 13, 9070 Destelbergen (maatschappelijke zetel) of Het Peloton bv, Koedreef 42, 9070 Destelbergen (office & studio).

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Het Peloton deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Het Peloton uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

 

Art. 12 Update Privacy Verklaring

Het Peloton is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 23/06/2021.